รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

เอกสารเผยแพร่
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล


2561

      

               หนาปก ตรจวจราชการ                                                        หนาปก ตรวจรอบ 2.pdf

  รายงานผล การตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงศึกษาธิการ           รายงานผล การตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงศึกษาธิการ
  รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561                รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

2562    

 

              หนาปก ยกระดบคณภาพการศกษา ป 2562                                              

  รายงานโครงการ Coaching  Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ
  การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 
       

 

     

ลองบช ชะอำ