รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

เอกสารเผยแพร่
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล


2561

หนาปก ตรจวจราชการ

รายงานผล การตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงศึกษาธิการรอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

หนาปก ตรวจรอบ 2.pdf

รายงานผล การตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงศึกษาธิการรอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 


2562    

หนาปก ยกระดบคณภาพการศกษา ป 2562

รายงานโครงการ Coaching  Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

หนาปก แผนการตรวจราชการของผตรวจ ป 2562

แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

หนาปก รายงานผลการตรวจราชการกรณปกต 2562

รายงานผล การตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงศึกษาธิการ  รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 

หนาปก คมอการใชระบบสารสนเทศฯ 2562

คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

หนาปก ขอมลสารสนเทศเพอสนบสนนการตรวจ ป 2562

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562