เอกสารเผยแพร่
 กลุ่มบริหารงานบุคคล


  Untitled 1                                                                                                    2562

 

 Copy

รายงานผลโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 พระบรมราโชบาย62

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ "การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ"