รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 5


ป 59 60

                 หนาปก onet 59 60                                                      

รายงานผล การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559-2560

 

 

     

 

ลองบช ชะอำ