รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 5


ป 59 60

                 หนาปก onet 59 60                                                      

รายงานผล การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559-2560