เอกสารเผยแพร่
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 


Untitled 1

01 Coaching 63
รายงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงาน ศึกษาธิการภาค 4 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563

01

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)  ปี2563

 097231

รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงศึกษาธิการ รอบที 2 เขตตรวจราชการที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

2562    

2562-22

รายงานโครงการ Coaching  Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562โครงการ "Coaching Teams" กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัด/ระดับภาค ภายใต้โครงการ "Coaching Teams"

ปฐมวัย

รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2562

 

หนาปก ยกระดบคณภาพการศกษา ป 2562

รายงานโครงการ Coaching  Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

2562-09

โครงการ "Coaching Teams" กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำต้นแบบแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนาปก รายงานผลการตรวจราชการกรณปกต 2562

รายงานผล การตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงศึกษาธิการ  รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 

หนาปก ขอมลสารสนเทศเพอสนบสนนการตรวจ ป 2562

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562

 

หนาปก แผนการตรวจราชการของผตรวจ ป 2562

แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

หนาปก คมอการใชระบบสารสนเทศฯ 2562

คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

2561

หนาปก ตรวจรอบ 2.pdf

รายงานผล การตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงศึกษาธิการรอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

หนาปก ตรจวจราชการ

รายงานผล การตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงศึกษาธิการรอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561