ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

 

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2563 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2563

 

ประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 5/2563 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2563

วันอังคาร, 10 มีนาคม 2563 (งานประชาสัมพันธ์)