คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment - ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2563


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัด 9. การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 หน้าที่และอำนาจ
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล
O8 Q&A

- Website

- Facebook

O9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ข้อมูล
O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O15 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมูล
O17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล

ข้อ ข้อมูล
O21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ข้อมูล
O25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O26 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล
O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภาค 18 กุมภาพันธ์ 2563
- ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำข้อมูลดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" 25 กุมภาพันธ์ 2563
- ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานฯ ระดับภาค ปี 2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" 3 เมษายน 2563
-
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์ : การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
- ข่าวประชาสัมพันธ์ : การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
- ข่าวประชาสัมพันธ์ : การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ตัวชี้วัด 10. การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ข้อมูล
O30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล
O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทางทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ข้อมูล
O34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล
O35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-
 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริต
O36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต "การปรับฐานแนวคิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตัว ในทุกระดับ" ภายใต้ "โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ กระทรวงศึกษาธิการ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แนวทางการดำเนินการที่ 3 ปลุกจิตสำนึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ข้อมูล
O38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความดปร่งใสภายในหน่วยงาน
O39 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน