ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการแนวร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ปปช 01  

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 4  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแนวร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ สำนักงาน ป.ป.ช. กทม. โดยมีนายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ ภาค  4 เป็นประธาน ได้รับเกียรติจาก  ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.  เป็นวิทยากรให้ความรู้  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุม และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ในครั้งนี้

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 22 กรกฎาคม 2562