คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ITA 01 

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เพื่อประเมินยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานและรับทราบข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยให้ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 9 เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 เรื่องการป้องกันการทุจริต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการลูกจ้างในสังกัด ณ ห้องประชุมอาคารเศรษฐกิจพอเพียง

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 24 กรกฎาคม 2562