คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment - ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2564


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัด 9. การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 หน้าที่และอำนาจ
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล
O8 ช่องทางการสอบถาม(Q&A)
O9 การใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Network)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ข้อมูล
O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O15 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมูล
O17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล

ข้อ ข้อมูล
O21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ข้อมูล
O25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O26 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล
O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัด 10. การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ข้อมูล
O30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล
O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2564
O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทางทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ข้อมูล
O34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล
O35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ข้อมูล
O38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความดปร่งใสภายในหน่วยงาน
O39 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

นางอิงอร  สุทธดิส

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 095-514-2242

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายอานนท์  ลาภัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 086-758-1386

รายละเอียดเพิ่มเติม

#

นางสาวนุจรี กลิ่นชื่น

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 034-710561

รายละเอียดเพิ่มเติม


พุฒิธร

นายภาณุพงศ์ ไชยมงคล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร : 0968917896

รายละเอียดเพิ่มเติม


นฤมล

นางสาวนฤมล  แก้วผึ้ง

พนักงานการเงินและบัญชี
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 091-914-5825

รายละเอียดเพิ่มเติม


พแกน

นางดารณี  เกตุโชติ

ผู้ปฏิบัติงานด้านพนักงานบริการ

E-Mail : -
โทร : 087-367-5474

รายละเอียดเพิ่มเติม
พหนง

นายจักริน  แสงอาทิตย์
พนักงานขับรถยนต์

E-Mail : -
โทร : 081-018-1962

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายเกรียงศักดิ์  อบเทียน
พนักงานขับรถยนต์

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 097-231-8002

รายละเอียดเพิ่มเติม images  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
 2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค
 4. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน และการควบคุมภายใน
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค
     และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 6. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
 7. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
     ของสำนักงานศึกษาธิการภาคดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์การ
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย