คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภาค

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ที่ 16/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ที่ 44/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการ "Coaching Teams" ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ที่ 47/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)

 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานในการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภาค โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ภายใต้แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 29 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 18 กุมภาพันธ์ 2563

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA