คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมคณะทำงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณ จุลมั่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ซึ่งมี นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และมีผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐและคณะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เข้าร่วมประชุมให้ความรู้ 

 

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 9 มีนาคม 2563