คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานฯ ระดับภาค ปี 2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)"

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญร่วมกันโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" ระดับภาคการศึกษา

 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานฯ ระดับภาค ปี 2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" ณ ห้องประชุมโคโค่ฮัท โรงแรมโคโค่วิว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ประชุมได้เลือกนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในที่ประชุมฯ โดยมีนายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 เลขาฯการประชุม กล่าวชี้แจงรายละเอียดการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสมภูมิ ธรรมายอดดี แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยแต่ละจังหวัดได้เสนอรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบและรับรองจากคณะกรรมการในระดับจังหวัดแล้ว เพื่อเข้ารับการจัดลำดับระดับภาค จากนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวนจังหวัดละ 5 ราย รวม 20 ราย และคัดเลือกเป็นนักเรียนผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ จำนวน 8 ราย

 

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 7 เมษายน 2563

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA