คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

poster

 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลกระทบทางด้านสังคม และผลกระทบทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ การวัดความรู้ - พฤติกรรม และการปฏิบัติตัวตามมาตรการต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยดำเนินการสำรวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (Web survey) และโดยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

แบบสอบถามออนไลน์ http://ittdashboard.nso.go.th/covid19survey.php

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 8 พฤษภาคม 2563