คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ทั้งนี้ ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ลงนามรับทราบนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 4


ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 19 มิถุนายน 2563

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA