คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฉบับที่ 19

                วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์   ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ฯ เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะนาวทางดำเนินงานร่วมกันกับทุกกระทรวง    ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนส่วนราชการ ร่วมในการต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลการดำเนิน  ตามประเด็นการตรวจ ติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

 

กลุ่มอำนวยการ : งานประชาสัมพันธ์