คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี

ฉบับที่ 20

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้ารับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานร่วมกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน    ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลการดำเนินตามประเด็นการตรวจ ติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 

 

กลุ่มอำนวยการ : งานประชาสัมพันธ์