คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม

ฉบับที่ 21

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ

ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพี ทองโพธิ์) พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ

และติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เพื่อติดตาม ความก้าวหน้ารับทราบปัญหา

อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินงานร่วมกันกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนส่วนราชการ

ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลตามประเด็นการตรวจ ติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

 

กลุ่มอำนวยการ : งานประชาสัมพันธ์