คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร

ฉบับที่ 22

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพี ทองโพธิ์) พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุม   ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เพื่อติดตาม ความก้าวหน้ารับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินงานร่วมกัน กับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลตามประเด็นการตรวจ ติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

 

กลุ่มอำนวยการ : งานประชาสัมพันธ์