คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ TFE

ฉบับที่ 23

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผล โครงการ TEF (Teams For Education) ปีงบประมาณ 253 ณ บ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดยมีคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิระดับภาคและระดับจังหวัดศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการ กำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการฯ ระดับภาคและชี้แจง

ทำความเข้าใจเครื่องมือการติดตามเพื่อนำพาสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ

 

กลุ่มอำนวยการ : งานประชาสัมพันธ์