ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

ITA

1138515662แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำองค์ประกอบด้านข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ และตัวชี้วัดที่ 10 ฯ

1138515662บันทึกเชิญประชุมและรายงานการประชุม

1138515662ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1138515662รายชื่อผู้เข้าร่วม