ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

ITA

 

651211

651202

651203

651204

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565