คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (ฉบับรับจัดสรรงบประมาณ)
2. โครงการ TFE (Teams For Education) 
3. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
6. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค
7. โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ
8. โครงการนันทนาการกับการอยู่ค่ายสมานฉันท์สังคมไทย
9. โครงการเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา
10. โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11. โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4
12. โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่ 4