ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

สื่อสารกับ ศธภ.4

 สามารถส่งคำถามได้ทาง facebook ศธภ.4

----------

แบบสำรวจความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

----------

แบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง การรับทราบข่าวสารจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

----------

วารสารประชาสัมพันธ์ ราชาวดี

----------

แบบสำรวจความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

----------

ติดต่อ สอบถาม แสดงความคิดเห็น อีเมล์ education.no.4@gmail.com

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำรายชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ฯ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ถวายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่อง ของสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ ของ ศธภ. และ ศธจ.

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.2561

เชิญเที่ยวชมงานตลาดถนนเพลินเพลง ณ ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสุูงในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ
1.  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติ
2.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
3.  ส่งเสริม สนับสนุนการติดตามและประเมินปลการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาะิการสู่การปฏิบัติ
4.  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&C) เพื่อพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3.  สร้างกลไกสนับสนุนการตรวจราชการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการภาคสู่ความเป็นเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของพื้นที่สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
3.  สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 มีกลไกในการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4.  สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เป็นองค์กรด้านการศึกษาที่มีศักยภาพและขีดสมรรถนะสูง สามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
1.  กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคแบบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
2.  เร่งรัดให้มีการนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สู่กระบวนการเรียนการสอน
3.  ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
4.  ส่งเสริมกระบวนการวิจัย แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
5.  พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย
6.  จัดกิจกรรมทางการศึกษาและวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
7.  จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8.  สร้างและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
9.  พัฒนากลไกการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
10.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
11.  พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืิ่อสารเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (เน้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล การนำเสนอข้อมูลทางเว็บไซต์)
12.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.4

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการดำเนินงาน และการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561
กิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนและผู้นำทางการศึกษา การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
การประชุมจัดทำรูปแบบ แนวทาง และแผนการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
การประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 4
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4