ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

สื่อสารกับ ศธภ.4

 สามารถส่งคำถามได้ทาง facebook ศธภ.4

----------

แบบสำรวจความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

----------

แบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง การรับทราบข่าวสารจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

----------

วารสารประชาสัมพันธ์ ราชาวดี

----------

แบบสำรวจความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

----------

ติดต่อ สอบถาม แสดงความคิดเห็น อีเมล์ education.no.4@gmail.com

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำรายชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ฯ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ถวายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่อง ของสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ ของ ศธภ. และ ศธจ.

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.2561

เชิญเที่ยวชมงานตลาดถนนเพลินเพลง ณ ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

นางกัญญ์พิชญา  โพธิตา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 102
มือถือ 08 3311 4499

นายดุสิทธิ์  คงคาหลวง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ
กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สป.
วุฒิการศึกษา : ค.บ.,บธ.ม.
มือถือ 09 5741 8591

 นางอังคณา  คำสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ปวส.,บธ.บ.,บธ.ม.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 104
มือถือ 08 5176 0967 
  นายคทาเทพ  สวนชำนิ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.
โทร. 0 3232 3384 
มือถือ 08 2297 6142

 นายขจรศักดิ์  นาคลำภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส., บธ.บ, ศบ.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 104 
มือถือ 08 6041 1808

 

นางสาวสมจิตร  เชื้อชาติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : บช.บ.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 104
มือถือ 08 2573 9561

 

นายชลธี  เทศแย้ม
พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ปวช. 
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 101 
มือถือ 08 6161 1505

นายบุญส่ง  พฤกษาโรจนกุล
พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ปวส.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 101 
มือถือ 06 1476 6549

นายสุพล  บุญโกย
ช่างไฟฟ้า
วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 120-121
มือถือ 08 9549 0223

นายเกียรติศักดิ์  ขำม่วง
ช่างครุภัณฑ์
วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 100
มือถือ 08 6030 1446 

นางสาวนิชานันท์ มุขโต
พนักงานธุรการ ส1 (ช่วยราชการ)  
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. 
โทร. 0 3223 2593 ต่อ 106, 118 
มือถือ 08 5383 4964

นางพิศมัย  เสนีวงค์
พนักงานทำความสะอาด
วุฒิการศึกษา : ปวช.
โทร. 0 3232 3384 ต่อ 101
มือถือ 08 6473 1758 

 

อำนาจ หน้าที่ รับผิดชอบกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ มีดังนี้คือ

1.  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

2.  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ

3.  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค

4.  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน และการควบคุมภายใน

5.  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

6.  ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  

7.  จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค

8.  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์การ

9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.4

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการดำเนินงาน และการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561
กิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนและผู้นำทางการศึกษา การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
การประชุมจัดทำรูปแบบ แนวทาง และแผนการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
การประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 4
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4